ഏഴു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം ജഗതി ശ്രീകുമാർ ആദ്യമായി അഭിനയിച്ച പരസ്യചിത്രം.
  The first prize winner of selfie contest conducted by silverstorm